Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız

Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız:

Isparta'nın sözlü tarihini, somut olmayan kültürel mirasını ve yaşayan insan hazinelerini tespit etmek, belgelemek ve toplanan verileri arşivlemek.

Isparta Kent Belleğinin oluşturulması için projelerden elde edilen verilerin internet ortamında yayımlamak.

Merkezin amacı doğrultusunda sempozyum, konferans, çalıştay ve teknik geziler gibi disiplinler arası faaliyetler düzenlemek.

Projeler kapsamında farklı üniversite, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Isparta'nın sözlü tarihi ve kültürüne yönelik çalışmaları desteklemek, koordine etmek.

Yürütülen bilimsel faaliyetler, yayınlar, projeler, rapor, kitap ve benzeri çalışmalar neticesinde konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak. Bu alanlarda yayın yapacak araştırmacıların faydalanabileceği bir başvuru merkezi olmak için projeler üretmek.

Isparta İli'nin sözlü tarihi, somut olmayan kültürel mirası ve yaşayan insan hazineleri ile ilgili kitap, dergi, belge, bilgi ve malzemeyi korumak ve kamu ile paylaşılmasını sağlamak.