Misyon ve Vizyon

Misyon:
SDÜ ISTAM'ın misyonu Isparta'nın sahip olduğu somut olmayan kültür mirası kayıt altına alarak arşivlemek, kent belleği ve kültürel kimliği korumak ve elde edilen bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak projeler üretmektir.
Vizyon:

Isparta'nın sözlü tarihini, somut olmayan kültürel mirasını ve yaşayan insan hazinelerini tespit etmek, belgelemek ve toplanan verileri arşivlemek.

Isparta Kent Belleğinin oluşturulması için projelerden elde edilen verilerin internet ortamında yayımlamak. 

Merkezin amacı doğrultusunda sempozyum, konferans, çalıştay ve teknik geziler gibi disiplinler arası faaliyetler düzenlemek.

Projeler kapsamında farklı üniversite, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Isparta'nın sözlü tarihi ve kültürüne yönelik çalışmaları desteklemek, koordine etmek.

Yürütülen bilimsel faaliyetler, yayınlar, projeler, rapor, kitap ve benzeri çalışmalar neticesinde konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak. Bu alanlarda yayın yapacak araştırmacıların faydalanabileceği bir başvuru merkezi olmak için projeler üretmek.

Isparta İli'nin sözlü tarihi, somut olmayan kültürel mirası ve yaşayan insan hazineleri ile ilgili kitap, dergi, belge, bilgi ve malzemeyi korumak ve kamu ile paylaşılmasını sağlamak.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Vizyon:
SDÜ; evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir üniversite olmayı hedeflemektedir.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Misyon:
SDÜ; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Temel Değerler: 

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)

Adil olmayı

Şeffaflığı

Hesap verebilirliği

Katılımcı olmayı

Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı

Mükemmelliği

Üretkenliği

Yenilikçiliği

Yaratıcı düşünmeyi

Akademik özgürlüğü

Düşünce ve ifade özgürlüğünü

Etik kurallara uygunluğu

Kaliteyi

Öğrenci odaklılığı

Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı

Geleceğe ışık tutmayı ve

İş tatminini geliştirmeyi temel ilkeleri olarak benimsemiştir.